Algemene Voorwaarden

Bekerhuis Lambregts VOF Disclaimer

Door gebruik te maken van de website van Bekerhuis Lambregts gaat u akkoord met onderstaande opgenomen voorwaarden. U erkend daarvan kennis te hebben genomen, deze te begrijpen, er mee in te stemmen en er aan gebonden te zijn.

Bekerhuis Lambregts neemt zich voor om de beschikbare informatie op de website zo zorgvuldig mogelijk aan te vullen, samen te stellen en te onderhouden. Bekerhuis Lambregts is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de authenticiteit of volledigheid van de informatie beschikbaar op de website. De gegevens op deze website zijn ter informatie en niet uitputtend bedoeld. Bekerhuis Lambregts behoudt zich het recht voor deze informatie zonder enige aankondiging te wijzigen. Bekerhuis Lambregts tracht de informatie op de website zo accuraat en actueel mogelijk te houden. Fouten kunnen zich echter altijd voordoen. Bekerhuis Lambregts en zijn leveranciers wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van de hand uit hoofde van niet-nakoming, risico aansprakelijkheid of andere rechtsgrond voor alle directe of indirecte, gevolg, aanvullende of bijzondere schade alsmede voor schade die op enigerlei andere wijze voortvloeit met de toegang tot en gebruik van deze website ongeacht of Bekerhuis Lambregts en zijn leveranciers zich bewust waren van de mogelijkheid tot het voordoen van dergelijke schade.

Het concept, lay out en de inhoud van deze website worden beschermd door de van toepassing zijnde intellectuele eigendomsrechten die berusten bij Bekerhuis Lambregts. Ten behoeve van de gebruiker is het toegestaan om de beschikbare informatie op de website te bekijken en af te drukken. Het is de gebruiker niet toegestaan de website te kopiëren, te verzenden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze website is bedoeld zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bekerhuis Lambregts.

Aangeboden informatie dient ter ondersteuning en het staat iedere gebruiker geheel vrij telefonisch of per mail contact op te nemen met Bekerhuis Lambregts voor een persoonlijk advies. Bij twijfel, onvolledigheid of onduidelijkheid raadpleeg altijd de beheerder van Bekerhuis Lambregts. Bij geschillen dient de gebruiker de door Bekerhuis Lambregts verstrekte informatie op te volgen. U kunt geen rechten ontlenen aan het door Bekerhuis Lambregts verstrekte advies of de door Bekerhuis Lambregts gegeven informatie.

Bekerhuis Lambregts eerbiedigt de privacy van alle gebruikers van haar website. Alle gegevens die door ons worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd, verkocht of anderszins openbaar worden gemaakt ten behoeve van andere doeleinden dan waarvoor deze door Bekerhuis Lambregts zijn vervaardigd. De registratie en het gebruik van de verzamelde persoonsgegevens heeft enkel als doel om de nodige dienstverlening te kunnen verlenen met betrekking tot de activiteiten van Bekerhuis Lambregts.

Bij annuleren van een bestelling zal Bekerhuis Lambregts bij producten met gravering dan wel bedrukking annuleringskosten in rekening moeten brengen, daar deze gepersonaliseerde spullen niet meer terug in onze inventaris kunnen worden opgenomen voor toekomstige verkoop.

Voor alle bepalingen op de website van Bekerhuis Lambregts evenals de voorwaarden en disclaimer geldt het Nederlands recht.

Alle op deze website aangeboden informatie is onder voorbehoud van typefouten.